ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่าย และข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (GIN Conference) เพื่อรับฟังนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี ๒๕๖๐ จากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง

**********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์