ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ ที่พบปัญหาในการเพาะปลูกข้าว

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559  นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ไปพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมทั้งดูแปลงนาของกลุ่มเกษตรกรตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร ที่รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ กข49 ฤดูฝน 58 จากศูนย์ฯ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 และพบปัญหาในการเพาะปลูกข้าวและในวันที่ 29 กันยายน 59 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ และ นายชัยวัฒน์  อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ไปติดตามแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวทุกแปลงอีกครั้ง พร้อมทั้งร่วมพูดคุยหารือกับกลุ่มเกษตรกรถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

*****************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเริมการเกษตรปฏิบัติการ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์