ชาวศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาศูนย์ฯ

          เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ชาวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์