ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตข้าวโครงการนาแปลงใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์

        ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๙  นายสุวิทย์  เผือกจีน  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเครื่องจักรกล ครั้งที่ ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต  ปี ๒๕๕๙  ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการในอำเภอไพศาลี  อำเภอท่าตะโก  และอำเภอหนองบัว นครสวรรค์ 

***********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 เกียรติศักดิ์ สะอาดลออ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ: ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์