เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการสัมมนาทิศทางโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

        ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าทราย อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ทิศทางในอนาคตของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดย นายสุรพล  ใจดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจากทุกภาคส่วน ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานของธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน  และโอกาสนี้ มีการส่งมอบการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย นายสุรพล  ใจดี  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ส่งมอบโครงการให้แก่ นายวินัย  ชมพูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

**************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์