เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

        ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์  อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพ มาตรฐานอาหารปลอดภัย ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งหน่วยงานจากส่วนกลางเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นเพื่อ และเจ้าหน้าที่มีความสามารถในการผลิตข่าว ประชาสัมพันธ์ และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมการข้าวให้เข้มแข็งต่อไป

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์