ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พบปะเกษตรในการประชุมเชื่อมโยงการตลาดภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว

      เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  ร่วมพบปะเกษตรกรในการประชุมเชื่อมโยงการตลาดภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์

**************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์