ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนร่มการสัมมนา ศูนย์ข้าวชุมชนและการพัฒนานาแปลงใหญ่ฯ

          ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๙  นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  นายสุวิทย์  เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  พร้อมด้วยประธานศูนย์ข้าวชุมชนจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และตัวแทนเกษตรกรที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมการสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนานาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี โดยในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา  พิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือภาคีเครือข่ายกรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชน ระหว่างประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว  และยังมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อร่วมหาแนวทางขับเคลื่อนงานด้านข้าว และชาวนาให้เข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป

***************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

นภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์