เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมจัดสถานีเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

          เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการและสถานีเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองขอน ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในงานดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการและสถานีเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ฯ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว การเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตข้าวคุณภาพดี
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมงานครั้งนี้กว่า ๓๐๐ คน ได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ต่อไป

****************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์