เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

        เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนให้แก่สมาชิกที่สนใจ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงในแปลงนา วิธีการสำรวจแมลง การประเมินความผิดปกติของต้นข้าว การจำแนกแมลงที่พบ และการตัดสินใจในการใช้วิธีควบคุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นำไปเป็นแนวทางในการสำรวจและประเมินสถานการณ์โรคและแมลงในแปลงนาของตนเอง ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้วิธีควบคุมต่อไป

*************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์