head 665
 

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยนายโอภาส ประภัสโร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร นำเสนอผลการดำเนินการที่ผ่านมา และแจ้งเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว เพื่อร่วมกันกำหนดพื้นที่ปลูก และช่วงเวลาในการจัดทำแปลง เพื่อให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ ได้ตามเป้าหมาย และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบใบประกาศให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการประเมินเป็นผู้ตรวจแปลงมืออาชีพ

hd 665

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์