head 664
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563 อ.แม่วงก์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกุลธิดา น้อยบุญชู และนายวิโรจ ชมพู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ลงพื้นที่อำเภอแม่วงก์ เพื่อทำการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเเม่วงก์ ในการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรจาก หมู่ 1 แม่วงก์ หมู่ 6 และ หมู่ 10 วังซ่าน รวม 40 ราย เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3,900 กิโลกรัม

hd 664

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์