head 662
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่16 ,19 และวันที่ 21เมษายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นายโอภาส ประภัสโร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อประชุมชี้แจงสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อผลิตข้าวพื้นนุ่มพันธุ์ปทุมธานี 1 จำนวน 8 กลุ่ม เกษตรกร 125 ราย พื้นที่รวม 2,072 ไร่

hd 662

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ   นักวิชาการเกษตร: ภาพ/ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์