head 661
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดส่งและการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอชุมแสง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายสิทธิชัย ม่วงงาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายวัลลภ ชูชีพ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สนับสนุนให้กลุ่มที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ รวมทั้งร่วมหารือกับประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอชุมแสง เกี่ยวกับการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง นครสวรรค์

hd 661

ณัฐกานต์ พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์