head 660
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563 อ.ท่าตะโก

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวัลลภ ชูชีพ และ นางสาวกุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่อำเภอท่าตะโก เพื่อจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

hd 660

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์