head 659
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดส่งและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอตาคลี

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ นายวัลลภ ชูชีพ นางสาววิภาวรรณ เมธากูล นางสาวสุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามการจัดส่งเมล็ดพันธุ์และเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่โครงการระบบส่งการเกษตรแปลงใหญ่จัดส่งให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563 นำมาตรวจสอบคุณภาพ

hd 659

ณัฐกานต์ พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล วัลลภ ชูชีพ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์