head 658
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563 ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมชลประทาน ฯลฯ ประธานแปลงใหญ่จังหวัดนครสวรรค์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ พร้อมผู้แทน เข้าร่วมประชุม ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี 2563  

hd 658

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล วัลลภ ชูชีพ กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์