head 657
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ธนาคารเมล็ดพันธุ์ อ.แม่เปิน 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางนันทิยา วาสุกรี รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแม่เปิน นายพรชัย คงพิรุณ ประธานธนาคารเมล็ดพันธุ์ ประธานกลุ่มย่อยแต่ละหมู่ และสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินงานในการยืม คืน เมล็ดพันธุ์ของกลุ่มย่อย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

hd 657

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์