ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมวางแผนการบูรณการร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

         เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุนทร  โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจากทุกอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข้าวจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ตรงกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้าวชุมชน ตามนโยบายกรมการข้าวที่จะพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่เน้นหลักการตลาดนำการผลิต ซึ่งที่ประชุมร่วมกันหารือในประเด็นที่ต้องการดำเนินงานและพัฒนาเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป

***************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์