head 655
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรและจัดฐานเรียนรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  อ.โกรกพระ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนางสาววิภาวรรณ เมธากูล นายวัลลภ ชูชีพ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดฐานเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว และเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การจัดการ พันธุ์ข้าว ฯ กับเกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอโกรกพระ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

hd 655

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล วัลลภ ชูชีพ   : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์