head 653
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 อ.หนองบัว

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมนางสาววิภาวรรณ เมธากูล นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร และนางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตามกระบวนการ GAP Seed การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การหาความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ การประเมินต้นอ่อน แก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 20 คน

hd 653

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์