head 649
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบวัสดุการผลิต ปี 2563

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ นายนภัส ยิ้มกรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และนางสาวนิชดา จิตต์จำนง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ต้อนรับ นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

hd 649

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วรรณวิไล ศรีสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์