head 648
 

รองอธิบดีกรมการข้าว พบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายขจร เราประเสริฐ์ รองอธิบดีกรมการข้าว ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายสุวิทย์  เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 648

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วีรชัย ปานพรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  : ภาพ