head 647
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนฯ

อ.หนองบัว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การจัดการฯ แก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ อำเภอหรองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ รวม 20 คน 

hd 647

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์