เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าวในแปลงเรียนรู้ อ.ไพศาลี

          ช่วงวันที่ ๒๒ และ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมโรงเรียนชาวนา และติดตามสถานการณ์แมลงในแปลงเรียนรู้และแปลงพยากรณ์การระบาดศัตรูข้าวของสมาชิกที่ร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกมะขามงาม อำเภอไพศาลี นครสวรรค์ ที่สมาชิกได้ร่วมกันสำรวจแมลงในแปลงพยากรณ์เพื่อติดตามสถานการณ์ของแมลงในแปลง โดยให้สมาชิกร่วมเรียนรู้วิธีการสำรวจ การจำแนกชนิดแมลงที่พบจากการสำรวจ และประเมินจำนวนแมลงที่พบว่าควรเลือกวิธีปฏิบัติในการควบคุมแมลงศัตรูอย่างไร

**********************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์