head 644
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ-พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และ นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ  

hd 644

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์