head 643
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   พร้อมหัวหน้ากลุ่มฝ่าย เข้าร่วมการสัมมนาประจำปีสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ซึ่งจัดโดยกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมสวนบัวหลวงรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวใน ปี 2563 โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ คือ นายอดูลย์ อินชู พนักงานประจำห้องปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมคุณภาพ ได้รับรางวัลชมเชยลูกจ้างประจำดีเด่น และนางสาวอรวรรณ นิลบรรหาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับรางวัลอันดับ 3 พนักงานราชการดีเด่น

hd 643

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์