head 642
 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โดยมี นายพิชัย โสทะ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และประธานศูนย์ชุมชนจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ต่อไป

hd 642

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล  ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์