head 640
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมสัมมนาการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีเจ้าหน้าที่กรมการข้าว จากส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

hd 640

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ปัณณพัฒน์ อินพิทักษ์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์