head 639
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน  อ.พยุหะคีรี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อชี้แจงสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองพิมวัฒนา เเละเกษตรกรในพื้นที่ที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ให้เกษตรกรร่วมวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่่เพาะปลูก ปัญหาในการผลิต และร่วมวางแผนในการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนสามัคคีพันธุ์ข้าว (ยางขาว) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายประยูร แตงทรัพย์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชน พร้อมสมาชิก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

hd 639

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์