ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดกลุ่มเกษตรกรโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ในอำเภอบรรพตพิสัย

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวดกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านห้วยโรง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

****************************

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์