head 636
 

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 อ.ลาดยาว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นายสุวิทย์ เผือกจีน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานดังกล่าวห นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดคลินิกเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้คำแนะนำด้านข้าว และประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ที่มาใช้บริการคลินิกเมล็ดพันธุ์

hd 636

ณัฐกานต์ พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ภาพิมล มดแดง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์