head 632
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมประธานศูนย์ข้าวชุมชน ร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน


   

ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2563 นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายส่งศักดิ์ ต้นบุตร และนางสาวศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน นายพิชัย โสทะ ประธานศูนย์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ และประธานศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการจากอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี อำเภอชุมแสง อำเภอลาดยาว อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท นครนายก 

hd 632

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์