head 629
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร อำเภอลาดยาว

   

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรความรู้พื้นฐานการหยุดเผา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว ณ วัดดอนม่วง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

hd 629

ณัฐกานต์ พวงซ้อน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล ,ส่งศักดิ์  ต้นบุตร  เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์