head 628
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 อำเภอหนองบัว

   

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการลดต้นทุนและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ วัดรังย้อย อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 จังหวัดนครสวรรค์ ที่มาประเมินผลงานของนายศักดิ์ชาย แป้นไพศาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านรังย้อย และเป็นประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากอำเภอหนองบัวเข้ารับการประเมินครั้งนี้

hd 628

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร  สุภาวดี แก่นเสน เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์