head 627
 

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงมันร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

   

            เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ร่วมให้การต้อนรับ นางพรทิพย์ ถาวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว พร้อมคณะทำงานคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ระดับกรมจากกรมการข้าว ที่ลงพื้นที่มาประเมินผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงมัน อำเภอตาคลี ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ณ อาคารเพาะกล้าและลานตากของกลุ่ม ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายบุญเลิศ พุทธสรณ์ ประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม สมาชิกเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนจังหวัด และส่วนพื้นที่ รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น นายบุญเลิศ พุทธสรณ์ ประธานกลุ่ม และสมาชิก นำเสนอผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มดำเนินการ 

hd 627

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง เจ้าหน้าที่โครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์