head 625
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อ.หนองบัว  

 

           

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

hd 625

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์