head 621
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2563 

           

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาววงเดือน ฟักขำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2563 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

hd 621

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 ชัยวัฒน์ อรุณโชตื นักวิชาการเกษตร : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์