head 620
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยน้ำหอม ร่วมบันทึกเทปภารกิจรายการเกมเกษตรกร ปี 7

           

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมการบันทึกเทปรายการเกมเกษตรกร ปี 7 ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในภารกิจการสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวเพื่อตลาดเป้าหมาย โดยทางกลุ่มฯ ได้ติดต่อประสานงานกับทางโรงสีเรืองไทย และสหกรณ์ลาดยาว อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ เพื่อเป็นเครือข่ายกับกลุ่มในการผลิตข้าวสำหรับลูกค้าต่อไป

hd 620

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์