head 619
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมการอบรมและชี้แจงกติกาการแข่งขันเกมเกษตรกรกับกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วย

น้ำหอม 

           

เมื่อวันที่ 2 และ 4 ธันวาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมการอบรมเรื่องการส่งออกข้าว และการชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของทีมผู้จัดกิจกรรมเกมเกษตรกร ผ่านทางวิดีโอคอลกับกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมการแข่งขันทุกกลุ่ม โดยตัวแทนกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการอบรม และการชี้แจงดังกล่าว ณ ที่ทำการกลุ่ม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

hd 619

ณัฐกานต์ พวงซ้อน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

 กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ  : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์