head 617
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ติดตามพบปะกลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

              ในช่วงวันที่ 18 - 28 เดือนพฤศจิกายน 2562 นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอชุมแสง อำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี และอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสำรวจการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรที่โครงการสนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการปี 2559-2560

hd 617

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์