head 616
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร ในเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่ อ.ลาดยาว

 

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมการจัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว โดยมีการดำเนินการในพื้นที่ตำบลวังเมือง ตำบลมาบแก ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตำบลสระแก้ว ตำบลห้วยน้ำหอม และตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

hd 616

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู วิภาวรรณ  เมธากูล ส่งศักดิ์  ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์