head 613
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งแก่เกษตรกร อ.ลาดยาว

ระหว่งวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมการจัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว โดยมีการดำเนินการในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ตำบลหนองนมวัว ตำบลเนินขี้เหล็ก และตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

hd 613

สุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล กุลธิดา น้อยบุญชู ส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์