head 612
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ติดตามการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝนปี 2562ในพื้นที่ อ.หนองบัว

ระหว่างวันที่ 12 -15 พฤศจิกายน 2562  นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้  นายโอภาส ประภัสโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ นายถกลรัตน์ แซ่ลิ้ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามควบคุมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2562 การตากลดความชื้น การกรอกบรรจุกระสอบรอการขนย้าย  และตรวจสอบหาข้าวแดง  จากเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่อำเภอหนองบัว นครสวรรค์

 

hd 612

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์