head 610
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ชี้แจงโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ฯ ปี 2562 ในอำเภอท่าตะโก

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว ในการลงพื้นที่ตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยถั่วใต้ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองกลับ และตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว นครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 

hd 610

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วิภาวรรณ เมธากูล ส่งศักดิ์ ต้นบุตร ศิรดา ใจยง  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์