head 609
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 

 

ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2562 นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ในพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นอีกขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนทำการจัดซื้อคืนตามขั้นตอนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ต่อไป 

hd 609

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

ชัยวัฒน์ อรุณโชติ นักวิชาการเกษตร : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์