head 606
 
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประชุมจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105

 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และนายสุวิทย์ เผือกจีน หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 กลุ่มวังมะเดื่อ วังบ่อ และกลุ่มน้ำสาดเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ฤดูฝน ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มน้ำสาดเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

hd 606

สุจิตรา ซื่อสัตย์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์