head 604
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ลงพื้นที่พบปะประธานศูนย์ข้าวชุมชน และเกษตรกรต้นแบบของ ศพก.

 

ช่วงเดือนกันยายน 2562 นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายส่งศักดิ์ ต้นบุตร เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมส่งมอบสื่อที่กรมการข้าวจัดทำให้แก่เกษตรกรต้นแบบ ในโอกาสนี้ได้พบปะประธานศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน จัดทำเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์ในการดำเนินงานต่อของศูนย์ข้าวชุมชน และมอบบัตรประจำตัวประธานศูนย์ข้าวชุมชนที่กรมการข้าวจัดทำให้แก่ประธานศูนย์ข้าวชุมชน

hd 604

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

วัลลภ ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ     : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์