head 603
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และกลุ่มนาแปลงใหญ่ห้วยน้ำหอมร่วมบันทึกสื่อการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ GAP

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวสุจิตรา ซื่อสัตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมบันทึกสื่อเกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวคุณภาพ GAP ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายทรงวุฒิ วาสุกรี เกษตรอำเภอลาดยาว และ นางสาวสมจิตร โพธิวิจิตร ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ พร้อมสมาชิกร่วมในการบันทึกเทปครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว และภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการบันทึกเทปเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวคุณภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ 

hd 603

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

กุลธิดา น้อยบุญชู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ     : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์