head 602
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ร่วมให้ความรู้การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายโอภาส ประภัสโร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่บ้านห้วยถั่วเหนือ ณ บ้านรังย้อย หมู่ 7 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในกิจกรรมการหารือการจัดทำข้อกำหนด และแผนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

hd 602

สุจิตรา ซื่อสัตย์   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ : ข่าว

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

สุภาวดี  แก่นเสน  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ     : ภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์